0164 278 800 Schoonhout 215, 4872 MC Etten-Leur
  • Bariatrisch Centrum neemt na brand intrek in Bravis polikliniek Etten-Leur

    Bariatrisch Centrum neemt na brand intrek in Bravis polikliniek Etten-Leur

    Patiënten die een afspraak hebben in het Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland in Bergen op Zoom kunnen vanaf maandag 3 juli terecht in Bravis polikliniek Etten-Leur. Het Bariatrisch Centrum en het Bravis ziekenhuis zochten samen een vervangende locatie, nadat woensdagavond 28 juni brand het gebouw in Bergen op Zoom fors beschadigde.   (lees meer)

Cliëntenraad

De Cliëntenraad van het Zelfstandig Behandelcentrum Bariatrisch Centrum Zuid West Nederland B.V., ook handelend onder de handelsnaam Behandelcentrum voor Overgewicht en Obesitas (“het Bariatrisch Centrum”) is het medezeggenschapsorgaan voor alle cliënten van het centrum. De Cliëntenraad behartigt gemeenschappelijke belangen en zorgt ervoor dat het belang van de cliënt, in de brede zin van het woord, steeds centraal staat. Onder cliënten wordt verstaan: (toekomstige) patiënten, familieleden en bezoekers van het Bariatrisch Centrum.

Wat doet de CR

Meedenken, meepraten en meebeslissen

De Cliëntenraad steunt de missie van het centrum waarin de behoeften en omstandigheden van de individuele patiënt centraal staan. De raad denkt mee, praat mee en beslist mee over onderwerpen die voor de cliënt van belang zijn. Daarnaast monitort de Cliëntenraad dat het vastgestelde beleid op de juiste wijze wordt uitgevoerd.

Patiëntenparticipatie

De Cliëntenraad heeft patiëntenparticipatie als belangrijkste aandachtspunt benoemd en pakt dit onderwerp proactief op. Patiëntenparticipatie is het inbrengen en benutten van de specifieke ervaringsdeskundigheid van patiënten, cliënten en hun naasten bij onderzoek, beleid en kwaliteit van zorg.

Overleg

De Cliëntenraad voert regelmatig overleg met het bestuur en eventuele andere medewerkers binnen het centrum. Indien gewenst laat de Cliëntenraad zich door externe organisaties adviseren.

Individuele klachten

De Cliëntenraad richt zich niet op individuele belangen en klachten. Deze kunnen worden voorgelegd aan het Patiënten Service Bureau en/of aan de Klachtencommissie.

Samenstelling Cliëntenraad

De Cliëntenraad bestaat uit vrijwilligers die op basis van hun deskundigheid en hun betrokkenheid zijn benoemd. Leden van de Cliëntenraad wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis.

Omdat een deel van de activiteiten van het Bariatrisch Centrum binnen de muren van het Bravis ziekenhuis plaatsvinden en er een sterke verwevenheid bestaat tussen de twee organisaties, heeft het Bariatrisch Centrum mede daarom dezelfde personen benoemd in zijn Clientenraad als die in de Clientenraad van het Bravis ziekenhuis zitting hebben.

Leden van de Cliëntenraad worden, op voordracht van de Cliëntenraad, benoemd en ontslagen door het bestuur. Vacatures worden via de gebruikelijke openbare communicatiekanalen bekendgemaakt.

 

Contact

U kunt de Cliëntenraad bereiken via:

Mevrouw A. Boogert, ambtelijk secretaris CR
Postbus 999, 4700 AZ Roosendaal
E-mail: clientenraad@bravis.nl
Tel. 088 – 706 76 68